Aktualności

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!


Rekrutacja do projektu ”Nowa perspektywa dla BUR” trwa od 12 lutego 2024r.

Aktualizacja zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- 04.06.2024r. 

 

Obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 04.06.2024r.


 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 04.06.2024r. dokonaliśmy  aktualizacji  zapisów Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w pkt. 1.4 Na co możesz otrzymać środki? oraz  pkt. 3 Wniosek o udzielenie wsparcia (Twój pomysł) 

 

Nowe brzmienie

 

1.4 Na co możesz otrzymać środki?

 

Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług.

 

Możesz zakupić licencje, na podstawie których wykonano minimum 5 komercyjnych usług, w których udział wzięło łącznie 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zgłoszenia się przez Ciebie do projektu. Po Twojej stronie, na etapie wyboru dostawcy licencji, będzie zebranie wraz z ofertą referencji lub dokumentów księgowych (z wyłączeniem noty księgowej) potwierdzających, że kupowana przez Ciebie licencja została zakupiona co najmniej pięciokrotnie i uprawniała do świadczenia usług łącznie dla 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem przez Ciebie wniosku o udzielenie wsparcia. 

 

W celu potwierdzenia powyższych założeń w przypadku licencji powszechnie użytkowanych i rozpoznawalnych na rynku, należy wskazać we Wniosku o udzielenie wsparcia informacje wprost potwierdzające, iż  planowana do zakupu licencja spełnia powyższe założenia tj. wyświadczono na jej podstawie usługi łącznie dla 50 uczestników w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wspracia. Ekspert dokona oceny czy podana informacja jest prawdziwa.

 

Refundacji w ramach projektu podlega zakup licencji dokonany przez Ciebie nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia z Beneficjentem i ich finansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące (24 miesiące od dnia zakupu).

 

3. Wniosek o udzielenie wsparcia (Twój pomysł)

We wniosku o udzielenie wsparcia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), opisujesz swój pomysł.  Składając wniosek o udzielenie wsparcia jesteś zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku, na podstawie którego oszacujesz wartość licencji, którą chcesz zakupić, a wyniki zawrzesz we wniosku.
Wraz z wnioskiem na etapie rekrutacji obowiązkowo jako Odbiorca wsparcia (Podmiot BUR) załączasz:


1)    Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przez Podmiot BUR. W przypadku, gdy Podmiot BUR jest wspólnikiem spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników,


2)    Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i w Urzędzie Skarbowym są ważne 3 miesiące od daty wydania, o ile instytucja je wydająca nie ustanowi inaczej. W przypadku, gdy Podmiot BUR jest wspólnikiem spółki cywilnej należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 

Czym jest rozeznanie rynku?

 

Kierujesz zapytanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców dla planowanej do zakupu licencji i ewentualnego szkolenia/doradztwa lub korzystasz z minimum trzech cenników na stronach www. Rozeznanie rynku możesz przeprowadzić łącząc źródła pozyskania danych np. 1 oferta i 2 PrtScr cenników ze stron www. Jeżeli oprócz zakupu licencji niezbędna jest także usługa szkoleniowa/doradcza należy przeprowadzić rozeznanie rynku i przygotować protokół wyboru dla tej usługi.

 

Zapytanie musisz przekazać w taki sposób aby posiadać potwierdzenie np. e-mail, zapis ze strony www. Jeżeli będziesz posiadał odpowiedzi od potencjalnych wykonawców, powinny zostać dostarczone Tobie w formie pozwalającej na załączenie ich do wniosku o udzielenie wsparcia np. e-mail, odpowiedź w wersji papierowej.


1. Wypełnione i złożone dokumenty (Wniosek o udzielnie wsparcia wraz z załącznikami, zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym) zostaną zweryfikowane przez Beneficjenta, a także oceniony zostanie przez eksperta Twój pomysł na zakup licencji i ewentualnego szkolenia lub doradztwa. 

 

2. Beneficjent zweryfikuje złożone przez Ciebie dokumenty w terminie do 21 dni  od dnia złożenia. Jeżeli dokumenty będą wymagały dodatkowych wyjaśnień lub poprawy, termin zostanie zawieszony do czasu uzupełnienia przez Ciebie dokumentów. Poprawa dokumentów jest możliwa wyłącznie jednokrotnie w każdym poniższym przypadku:
- dokumenty są niekompletne (nie zawierają wszystkich załączników),
- posiadają niepełne informacje merytoryczne.
Zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem systemu www.licencjedlabur.pl, w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie. Na poprawę będziesz miał 7 dni od momentu otrzymania informacji o potrzebie poprawy. 

 

3. Po dokonaniu oceny zostanie wysłana do Ciebie informacja na adres e-mail podany w dokumentach zgłoszeniowych, czy Twój pomysł na zakup licencji zakwalifikował się do projektu lub jego ocena jest negatywna.

 

4. Jeżeli Twój pomysł nie otrzyma wsparcia, dokumenty, które złożyłeś nie będą zwrócone, pozostają u Beneficjenta jako dokumentacja projektu.
Uwaga!
Jeżeli nie złożysz wyjaśnień/poprawionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta będzie to równoznaczne z brakiem możliwości dalszej oceny wniosku.

 

5. Jeśli Twój pomysł zakwalifikował się do projektu Beneficjent przygotuje Umowę wsparcia. Na dzień zawierania Umowy udzielenia wsparcia, Beneficjent ponownie zweryfikuje, czy złożone zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym są nadal aktualne. W momencie gdy zostanie stwierdzona ich nieaktualność zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentów o aktualne zaświadczenia.

Aktualizacja zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!


Obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 15.05.2024r.
 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  z dniem 15.05.2024r. dokonaliśmy  aktualizacji  zapisów Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Do regulaminu wprowadza się zapis o obowiązku przedłożenia na etapie rekrutacji przez Odbiorcę wsparcia (Podmiot BUR): Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. W związku z powyższym:

 

  • uzupełniono opis w pkt.  3 WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA (TWÓJ POMYSŁ) Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 
Stare brzmienie

 

We wniosku o udzielenie wsparcia „Twój pomysł”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, opisujesz swój pomysł.  Składając wniosek o udzielenie wsparcia jesteś zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku, na podstawie, którego oszacujesz wartość licencji, którą chcesz zakupić, a wyniki zawrzesz we wniosku. Do wniosku należy także dołączyć protokół wyboru dostawcy/wykonawcy, u którego zakupisz licencję i ewentualną usługę szkoleniową/doradczą, zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku.


Nowe brzmienie


We wniosku o udzielenie wsparcia (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), opisujesz swój pomysł.  Składając wniosek o udzielenie wsparcia jesteś zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku, na podstawie którego oszacujesz wartość licencji, którą chcesz zakupić, a wyniki zawrzesz we wniosku.

 

Wraz z wnioskiem na etapie rekrutacji obowiązkowo jako Odbiorca wsparcia (Podmiot BUR) załączasz:


1)    Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia przez Podmiot BUR. W przypadku, gdy Podmiot BUR jest wspólnikiem spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników,
2)    Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i w Urzędzie Skarbowym są ważne 3 miesiące od daty wydania, o ile instytucja je wydająca nie ustanowi inaczej. W przypadku, gdy Podmiot BUR jest wspólnikiem spółki cywilnej należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 

Spotkanie w Szczecinie 24.04.2024 „Warto oferować usługi szkoleniowo-doradcze w BUR”.

 

24 kwietnia 2024 r. w Szczecinie dla firm szkoleniowo-doradczych odbędzie się spotkanie pt.: „Warto oferować usługi szkoleniowo-doradcze w BUR”.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowe możliwości dla firm z branży usług rozwojowych, będą przekazane informacje dot. funkcjonowania systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz zostanie przedstawione jak w prosty sposób wpisać się do BUR aby oferować usługi w Bazie.  Dodatkowo na spotkaniu zostanie przedstawiony nowy konkurs Usługi rozwojowe 4.0, dzięki któremu firmy z branży usług rozwojowych, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu licencji.

Spotkanie organizowane jest w formie online, oraz stacjonarnie. 

Poniżej są hiperłącza do informacji na temat ww. spotkania.

 

Online:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/86225:spotkanie-dla-firm-szkoleniowo-doradczych-w-szczecinie-takze-online

 

Stacjonarnie:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/86133:warto-oferowac-uslugi-szkoleniowo-doradcze-w-bur-zapraszamy-na-spotkanie-w-szczecinie

Webinar Co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek w ramach projektu „Nowa perspektywa dla BUR”.

 

Zapraszamy do obejrzenia webinaru ODiTK z 18.04.2024 na temat Co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek w ramach projektu „Nowa perspektywa dla BUR”.

 

Podczas webinaru ekspertki ODiTK: Iwona Skiba i Joanna Parchem oraz radca prawny Mikołaj Franas opowiadali o tym:

  • czym jest licencja?
  • jak podejść do wyboru licencji?
  • gdzie szukać dostawców licencji, na co zwracać uwagę, gdy myślisz o dofinansowaniu?
  • licencje tradycyjne czy wykorzystanie nowych technologii – na co postawić? Najczęstsze wyzwania. 
  • co podpowiadają trendy?

Obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 02.04.2024r.
 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż z dniem 02.04.2024r. dokonaliśmy  aktualizacji  zapisów Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 

  • uzupełnienie opisu pkt. 1.5 Jakie warunki musisz spełnić?

 

Stare brzmienie: 

 

c) Okres, w którym licencja będzie finansowana w ramach projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy oraz nie dłużej niż do 31.08.2026.

 

Nowe brzmienie:

 

c) W ramach projektu możesz zaplanować finansowanie licencji terminowej:

  • licencji płatnej jednorazowo, której czas użytkowania nie będzie przekraczał 24 miesięcy (czas obowiązywania licencji powinien być zawarty w umowie sprzedaży). Refundacji w ramach projektu będzie podlegał zakup licencji opłaconej przez Ciebie jednorazowo (dokonany nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy wsparcia z Beneficjentem).

Nie ma możliwości zakupu licencji, która obowiązuje bezterminowo. 

 -licencji abonamentowej/subskrypcyjnej, która będzie opłacana w formie abonamentu czy też subskrypcji. Refundacji kosztów zakupu otrzymasz po udokumentowaniu zapłaty za każdy miesiąc użytkowania licencji z zastrzeżeniem, że refundacja może dotyczyć okresu maksymalnie 24 miesięcy, jednak nie później niż do czasu, jaki pozostał do końca realizacji projektu, tj. 31.08.2026r. 

Rozliczenia licencji opłacanej w formie abonamentu czy też subskrypcji dokonasz, składając:

1. Wniosek o refundację dwukrotnie — pierwszy Wniosek będziesz zobowiązany/a złożyć w ciągu 30 dni od dnia zapłaty pierwszej kwoty abonamentu na kwotę pierwszego miesiąca abonamentu, natomiast drugi  Wniosek o refundację do 30 dni od zapłaty za ostatni miesiąc abonamentu na kwotę wszystkich miesięcy użytkowania licencji, bez pierwszego abonamentu, który został rozliczony pierwszym Wnioskiem o refundację, lub

2. Wniosek o refundację po każdym miesiącu zapłaty za abonament/subskrypcję.

 

Z poważaniem,

Zespół projektowy

Aktualizacja zapisów warunków otrzymania refundacji licencji, w tym okresu i sposobu finansowania licencji!!!

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaną korespondencją z PARP dot.  uściślenia zapisów warunków otrzymania refundacji licencji informujemy, że

 

„Refundacji w ramach projektu podlega zakup licencji dokonany przez odbiorcę wsparcia nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia z beneficjentem i ich finansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące” 

 

Licencje płatne jednorazowo 

 

a) refundacji podlega zakup licencji opłaconej przez Podmiot BUR jednorazowo, dokonany nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia z Beneficjentem. 

Należy pamiętać, że czas użytkowania licencji nie może przekroczyć 24 miesięcy (czas obowiązywania licencji powinien być zawarty na umowie sprzedaży).

 

Nie ma możliwości zakupu licencji, która obowiązuje bezterminowo. 

 

 

Ad.2 Licencje abonamentowe/ subskrypcyjne 

 

W przypadku licencji opłacanej w formie abonamentu czy też subskrypcji, Podmiot BUR otrzyma refundację po udokumentowaniu zapłaty za każdy miesiąc użytkowania licencji z zastrzeżeniem, że refundacja może dotyczyć okresu maksymalnie 24 miesięcy nie później niż do czasu jaki pozostał do końca realizacji projektu przez Beneficjenta

W przypadku refundacji licencji abonamentowych/ subskrypcyjnych, są możliwe do zastosowania dwie ścieżki rozliczenia: 

1. Przedsiębiorca składa wniosek dwukrotnie. Pierwszy wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dni od zapłaty pierwszej kwoty abonamentu na kwotę pierwszego miesiąca abonamentu, natomiast drugi wniosek powinien zostać złożony do 30 dni od zapłaty za ostatni miesiąc abonamentu na kwotę wszystkich miesięcy użytkowania licencji, bez pierwszego abonamentu, który został już rozliczony, 

lub 

2. Podmiot BUR składa wniosek o refundację, po każdym miesiącu zapłaty za abonamentu.

 

 

W związku z powyższym Odbiorca wsparcia powinien wskazać we wniosku o udzielenie wsparcia sposób finansowania licencji (jednorazowo lub abonamentowo/subskrypcyjnie) oraz czas użytkowania licencji (w przypadku licencji płatnych jednorazowo nie dłuższy niż 24 miesiące) lub okres finansowania w ramach projektu w przypadku licencji abonamentowej/subskrypcyjnej (nie dłuższy niż 24 miesiące oraz nie dłużej niż do końca okresu realizacji projektu).

 

 

Z poważaniem,

Zespół projektowy

Obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 25.03.2024r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.03.2024r. dokonaliśmy aktualizacji  zapisów Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 

  • uzupełnienie opisu definicji licencja w Słowniku pojęć

 

Stare brzmienie:

 

Zakup licencji – zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa § 10 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia. Licencja powinna pozwalać na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych. Wydatek dotyczący licencji jest elementem obligatoryjnym dla wszystkich podmiotów BUR składających wniosek o udzielenie wsparcia w niniejszym projekcie.

 

Nowe brzmienie:

 

Zakup licencji– zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (Dz.U. z 2023 r. poz.1106). W niniejszym projekcie licencję należy interpretować zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja musi uprawniać do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych tych usług. Licencja po zakupie musi uprawniać Podmiot BUR do korzystania z utworu na warunkach określonych umową licencyjną, które zgodne są z założeniami projektu. Wydatek dotyczący licencji jest elementem obligatoryjnym dla wszystkich podmiotów BUR składających wniosek o udzielenie wsparcia w niniejszym projekcie.

 

  • uzupełnienie pkt. 4 Zakup licencji

 

Pamietaj!
Jesteś zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ODiTK o planowanym terminie i miejscu (adres) realizacji szkolenia/doradztwa (jeżeli dotyczy) minimum 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia/doradztwa.

 

Z poważaniem,
Zespół projektowy

Obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 26.02.2024r.


Szanowni Państwo,

Zmianie uległ zapis Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pkt. 1.4 Na co możesz otrzymać środki?. W związku z powyższym obecna wersja Regulaminu rekrutacji obowiązuje od 26.02.2024r.


stare brzmienie

 

1.4 Na co możesz otrzymać środki?
Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług. Możesz zakupić licencje, na podstawie, których wykonano minimum 5 komercyjnych usług, w których udział wzięło łącznie 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zgłoszenia się przez Ciebie do projektu. Po Twojej stronie będzie zebranie referencji od Dostawcy Licencji potwierdzających spełnianie ww. warunku.


nowe brzmienie

 

1.4 Na co możesz otrzymać środki?

Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług. Możesz zakupić licencje, na podstawie których wykonano minimum 5 komercyjnych usług, w których udział wzięło łącznie 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem zgłoszenia się przez Ciebie do projektu. Po Twojej stronie, na etapie wyboru dostawcy licencji, będzie zebranie wraz z ofertą referencji lub dokumentów księgowych (z wyłączeniem noty księgowej) potwierdzających, że kupowana przez Ciebie licencja została zakupiona co najmniej pięciokrotnie i uprawniała do świadczenia usług łącznie dla 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem przez Ciebie wniosku o udzielenie wsparcia.


Z poważaniem,
Zespół projektowy
 

Zmiana numeru telefonu do kontaktu !


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru telefonu osoby do kontaktu.
Nowy nr telefonu: 795 593 581


Z poważaniem,
Zespół projektowy
 

Pytania i odpowiedzi - do pobrania


Lista zweryfikowanych pozytywnie Licencjodawców - do pobrania (zapraszamy wkrótce!)